อำนาจหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุกนก

กองช่าง

                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบ และเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 4 งาน ดังนี้

                   1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

                        1.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานข้อมูลก่อสร้าง

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน

- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           1.2 งานสาะรณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานไฟฟ้าสาธารณะ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                  2. ฝ่ายควบคุมอาคาร

          2.1 งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานออกแบบและบริการข้อมูล

- งานประมาณราคา

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

            - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                      2.2 งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสำรวจและแผนที่

- งานวางผังพัฒนาเมือง

- งานควบคุมทางผังเมือง

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กฎกระทรวงฉบับที่55ควบคุมอาคาร.pdf
กฎกระทรวงผังเมืองจังหวัดนครปฐม.pdf
พรบขุดดินถมดิน.pdf
กฎกระทรวงผังเมืองจังหวัดนครปฐม ฉ2.pdf
ประกาศอุตสาหกรรมเรื่องดูดทราย.pdf

ผู้ชมทั้งหมด 2436 คน