อำนาจหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล และให้มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร อบต. งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย  7  งาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                          1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานธุรการและสารบรรณ

- งานกิจการสภา

- งานตรวจสอบภายใน

- งานประชาสัมพันธ์

- งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

- งานแผนอัตรากำลัง

- งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

- งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

- งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

- งานการประเมินผล การปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

- งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น

- งานฝึกอบรม

- งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท

- งานแผนพัฒนาบุคลากร

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              1.3 งานนิติการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

- งานจัดทำนิติกรรมสัญญา

- งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์

- งานตราข้อบัญญัติและระเบียบ

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ

                        - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

                        - การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน

                        - งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย วาตภัย

                        - ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

                        - ฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหาย

2. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

2.1 งานนโยบายและแผนงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานจัดทำและวิเคราะห์นโยบาย

- งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           2.2  งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- งานสังคมสงเคราะห์

- งานการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัย

- งานส่งเสริมอาชีพ

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานส่งเสริมการเกษตร

           - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           2.3 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

-  งานกีฬาและนันทนาการ

- งานจัดทำแผนการศึกษา

- งานพัฒนาเด็กละเยาวชน

                           - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546.pdf
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535.pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2542..pdf
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ2540.pdf
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537.pdf
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560.PDF
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์_0001.pdf
คู่มือการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่.pdf
พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม2562.pdf
การกำหนดโครงสร้างอำนาจและหน้าที่ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก.pdf

ผู้ชมทั้งหมด397 คน