อำนาจหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

กองคลัง

                             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายการรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือน งานเกี่ยวกับการพัสดุ    และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 4 งาน ดังนี้

         1. ฝ่ายการเงินและบัญชี

           1.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                  - งานการเงิน

                  - งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน

                  - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                  - งานเก็บรักษาเงิน

                  - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                  - งานการบัญชี

                  - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

                  - งานงบการเงินและงบทดลอง

                 - งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน

                 - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    - งานทะเบียนทรัพย์สิน

    - งานการพัสดุ

    - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

        2. ฝ่ายพัฒนารายได้

2.1 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

      - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

      - งานแผนที่ภาษี

      - งานพัฒนารายได้

      - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

      - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

       - งานคัดลอกที่ดิน

       - งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

       - งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่ดิน โรงเรือน ป้ายและใบอนุญาต

       - งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี

       - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ขั้นตอนการชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมต่างๆ.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ2 พ.ศ.2548.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ3 พ.ศ.2558(แก้คำผิด).P
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ3 พ.ศ.2558.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ4 พ.ศ.2561(แก้คำผิด).P
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ4 พ.ศ.2561.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้คำผิด).PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ฉบับ2 พ.ศ.2543.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541.PDF
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร2561.PDF
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงิน.pdf

ผู้ชมทั้งหมด 2960 คน