LINE อบต.ทุ่งลูกนก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 54810

E-service

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

Displaying 1-5 of 5 results.
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
คู่มือปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่