ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการประเมิน LPA ประจำปี 2566

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิก ดูรูปภาพ!
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพ 2566.pdf
ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566.pdf
ประเด็นคำถาม - คำตอบ (Q_A) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566.pdf
สื่อประกอบการชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566.pdf
คู่มือการใช้งานระบบการประเมิน LPA2566.pdf
ไฟลด์ชี้แจงด้านที่ 1 การบริหารจัดการ.pdf
ไฟล์ชี้แจงด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา(1).pdf
ไฟล์ชี้แจ้งด้านที่ 3 การบริการงานการเงินและการคลัง.pdf
ไฟลด์ชี้แจงด้านที่ 4 การบริหารสาธารณะ.pdf
ไฟลด์ชี้แจงด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล.pdf
QR Code แบบประเมินLPA.pdf
QR Code การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการประเมิน LPA2566.pdf
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1.pdf
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2.pdf
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3.pdf
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4.pdf
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 5.pdf