เชิญชวนเด็กและเยาวชน(อายุ10-25ปี)ตอบแบบสอบถาม สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน ปี2566

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเด็กและเยาวชน(อายุ10-25ปี)ตอบแบบสอบถาม สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน ปี2566 
เป้าหมาย : แบบสอบถาม เรื่อง “สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนไทย ปี 2566” เป็นความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ  โดยมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนจากมุมมองของเด็กและเยาวชน เพื่อนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายในกระทรวงต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อปรับปรุงนโยบายสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

ไม่มีข้อมูลไฟล์