โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นางสาวณัฏฐ์ชุดา จำเล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 11 - 13 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองจิก โรงเรียนศาลาตึกวิทยา และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของทั้งสามโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผักชีและคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อร่วมพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์