คำถาม :

ท่านพึงพอใจกับการบริการของเจ้าหน้าที่เมื่อท่านติดต่องานเรื่องร้องเรียนเพียงใด

พอใจมาก
พอใจ
ต้องปรับปรุง
ส่งคำตอบของคุณ