ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างและขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 13

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างและขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธ