ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างและขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 13 สายแยก ทล.346(กม.86.300) - บ้านคอกสะแกวัลย์ ขนาด 18 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างและขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไ