ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งลูกนก จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2493 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกำแพงแสน สภาพเป็นทุ่งกว้าง
มีป่าไม้ล้อมรอบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการเพาะปลูก  โดยเฉพาะทรัพยากร
ธรรมชาติที่เพิ่มรายได้ให้กับประชากรต่อมาได้มีชาวบ้านหันมาบุกเบิกจับจองอาศัยเปนที่ทำกิน และอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ทำประโยชน์ตราบจนทุกวันนี้ และ มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก ได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ดังนี้

“ มุ่งพัฒนาการศึกษา  นำพาชุมชนเข้มแข็ง  รักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  สู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ”

 

จำนวนหมู่บ้านและประชากร  | วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19 มีนาคม 2564
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งลูกนก 181 277 278 555
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรางเกตุ 152 259 262 521
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกร่าง 159 271 290 561
หมู่ที่ 4 บ้านคอกสะแกวัลย์ 291 349 298 647
หมู่ที่ 5 บ้านดงมะม่วง 133 287 275 562
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกระถิน 148 280 249 529
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลากด 126 242 271 513
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หนองจิก 139 212 230 442
หมู่ที่ 9 บ้านศาลาตึก 142 289 285 574
หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก 193 286 335 621
หมู่ที่ 11 บ้านดอนตะคร้อหวาน 229 409 385 794
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยผักชี 162 268 273 541
หมู่ที่ 13 บ้านนาแค 135 228 241 469
หมู่ที่ 14 บ้านอ้อกระทุง 190 407 414 821
หมู่ที่ 15 บ้านไร่แตงทอง 158 241 278 519
หมู่ที่ 16 บ้านหนองหญ้าปล้อง 162 377 343 720
หมู่ที่ 17 บ้านหนองศาลา 171 305 315 620
หมู่ที่ 18 บ้านห้วยปลากดเล็ก 181 347 343 690
หมู่ที่ 19 บ้านกาญจนาภิเษก 123 235 240 475
หมู่ที่ 20 บ้านรางกระเบา 183 302 380 682
หมู่ที่ 21 บ้านดอนซาก 92 164 149 313
หมู่ที่ 22 บ้านศาลาทอง 164 262 258 520
หมู่ที่ 23 บ้านหนองปากง่าม 154 278 310 588
รวม : 3,768 6,575 6,702 13,277
สถาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยรวม จะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกตั้งอยู่ เลขที่ 109 หมู่ที่ 13 บ้านนาแค ตำบลทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน 13 กิโลเมตร (ถนนกำแพงแสน - พระแท่นดงรัง) แบ่งเขตการปกครองท้องที่เป็น 23 หมู่บ้าน

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 73.176 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 45,738 ไร่

เขตพื้นที่

     - ทิศเหนือ ติดต่อ กับ ตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัด นครปฐม และ ตําบลบ่อสุพรรณ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี

 
     - ทิศใต้ ติดต่อ กับ ตําบลห้วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จัง วัด นครปฐม และ ตําบลกรับใหญ่ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
 
     - ทิศตะวันออก ติดต่อ กับ ตำบลทุ่งบัว และ ตำบลรางพิกุล อําเภอกําแพงแสน จังหวัด นครปฐม
 
     - ทิศตะวันตก ติดต่อ กับ ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จังหวัด นครปฐม และ ตําบลสนามแย้ อําเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
การเมืองการปกครอง
อำนาจหน้าที่
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

 

ส่วนที่ 3
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
---------------------
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
      (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ”
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
 
มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย
 
มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม

อาชีพ

     ส่วนใหญ่ประชากรในตําบลทุ่งลูกนก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน อ้อย และไม้ประดับ เช่น กุหลาบ ไม้ผล ได้แก่ องุ่น มะม่วง มะเฟือง สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค นม สุกร เป็ด และไก่ (ในหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกระถิ่นจะเลี้ยงโคนมกันเกือบทั้งหมู่บ้าน)

หน่วยธุรกิจ

 - ปั๊มนํ้ามันและก๊าซ 1 แห่ง ได้แก่ ปั๊มนํ้ามันห้วยกระบอกศิริถาวร หมู่ที่ 9

- โรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่ง ได้แก่

     1. หจก.ลองเทิมเทรดดิ้ง หมู่ที่ 4
     2. บริษัท ปุ๋ยพรีเมียมคอมปาวด์ หมู่ที่ 4
     3. บริษัท แม๊กซาโก้ จํากัด หมู่ที่ 4
     4. บริษัท มิลเลนเนียม จํากัด หมู่ที่ 4
     5. บริษัท กําแพงแสนอโกรเทค จํากัด หมู่ที่ 4
     6. บริษัท กระเบื้องพันปี จํากัด หมู่ที่ 4
     7. บริษัท ฟ๊อกซ์ฟอร์มูเลท จํากัด หมู่ที่ 4
     8. บริษัท เจ.ซี.พี. จํากัด หมู่ที่ 5
     9. บริษัท ฟาสต์มิกซ์ จํากัด  หมู่ที่ 1
     10. บริษัท ที. ทรอปิโค จํากัด  หมู่ที่ 13
     11. หจก.ไทยวุฒิพงษ์คอนกรีต  หมู่ที่ 1
 
- โรงสี 1 แห่ง
สภาพทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 8 แห่ง ได้แก่

     1. โรงเรียนบ้านหนองกร่าง หมู่ที่ 3
     2. โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ หมู่ที่ 12
     3. โรงเรียนบ้านไร่แตงทอง หมู่ที่ 7
     4. โรงเรียนวัดหนองจิก หมู่ที่ 8
     5. โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง หมู่ที่ 14
     6. โรงเรียนวัดหนองศาลา หมู่ที่ 22
     7. โรงเรียนวัดห้วยผักชี หมู่ที่ 23
     8. โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล หมู่ที่ 16

โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2 แห่ง ได้แก่

     1. โรงเรียนวัดหนองศาลา หมู่ที่ 22
     2. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา หมู่ที่ 16

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จํานวน 5 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สํานักสงฆ์ จํานวน 7 แห่ง ได้แก่

     1. วัดหนองศาลา หมู่ที่ 22
     2. วัดไผ่รื่นรมย์ หมู่ที่ 4
     3. วัดหนองกร่าง หมู่ที่ 3
     4. วัดห้วยผักชี หมู่ที่ 23
     5. วัดหนองจิก หมู่ที่ 8
     6. วัดไร่แตงทอง หมู่ที่ 15
     7. สํานักสงฆ์วิปัสสนาปฐม โพธิญาณ หมู่ที่ 18

ศาลเจ้า 1 แห่ง ได้แก่

     1. ศาลเจ้าเง็กฮ้วงใต้ตี่

โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง ได้แก่

     1. โบสถ์นักบุญมัธทิว
     2. หนองกร่างคริสต์จักร

การบริการพื้นที่ และ ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสิทธิชัยวิศาล หมู่ที่ 9
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทุ่งลูกนก หมู่ที่ 3
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านห้วยผักชี หมู่ที่ 12
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านไร่แตงทอง หมู่ที่ 15

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - ที่ทําการสายตรวจตําบล 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกร่าง หมู่ที่ 3 และบ้านไร่แตงทอง หมู่ที่ 15
     - ที่ทําการตํารวจชุมชนตําบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกร่าง หมู่ที่ 3

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     - บ่อทราย มีในหมู่ที่ 1, 4, 5, 11, 17
     - บ่อนํ้ามันดิบ มีในหมู่ที่ 2, 4, 12, 19

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   ลำน้ำ , ลำห้วย             1 สาย (คลองท่าสาร - บางปลา)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

         บ่อโยก                 1     แห่ง                         

         คลองชลประทาน     3    แห่ง

         บ่อน้ำบาดาล มีทุกหมู่บ้าน ,ระบบประปาหมู่บ้าน         63 แห่ง