แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
นโยบายผู้บริหาร

       1.นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

                1.1 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก และสถานศึกษาในเขตตำบล

                1.2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนตำบลทุ่งลูกนก และข้างเคียง1.1 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก และสถานศึกษาในเขตตำบล

                1.2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนตำบลทุ่งลูกนก และข้างเคียง

1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในตำรา

                1.4 อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

                1.5 สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น

                1.6 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

 

 

       2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                2.1 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ให้แก่เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของตนเองและกลุ่ม

                2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการประกอบอาชีพต่าง ๆ

                2.4 สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน

                2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

        3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

                3.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการในตำบล

                3.2 สนับสนุนและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามที่กฎหมายกำหนด

                3.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

                3.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในระดับครอบครัว

                3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมอยู่เสมอ

                3.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

                3.7 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

                3.8 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                3.9 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน

                3.10 สนับสนุนและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                3.11 สนับสนุนและส่งเสริมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

 

        4. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

                4.1 พัฒนาถนนสายหลักภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

                4.2 พัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณในชุมชน/หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมและเพียงพอ

                4.3 พัฒนาและปรับปรุงกิจการประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม

                4.4 พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร

 

        5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

                5.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

                5.2 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

                5.3 พัฒนาและปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประสานระหว่างส่วนราชการทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

                5.4 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่น

                5.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณให้ครอบคลุม

                5.6 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

 

        6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                6.1 พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน/หมู่บ้าน

                6.2 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน

                6.3 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียของชุมชน

                6.4 พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คูคลอง

กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
สัปดาห์นี้
211
เดือนนี้
803
ปีนี้
8815
ทั้งหมด
8815